Nieruchomości

Wzrost Wartości Nieruchomości Mieszkaniowych w Polsce i Jego Konsekwencje

Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował najnowszy raport dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w 2022 roku. Wyniki tego raportu wywołują spore zainteresowanie, ponieważ pokazują dynamiczny wzrost wartości nieruchomości na terenie kraju.

Według danych zawartych w raporcie NBP, szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na koniec 2022 roku wyniosła około 6,5 biliona złotych. To imponujący wzrost o 12,6 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Warto zaznaczyć, że trend ten utrzymuje się już od kilku lat, zaczynając od okolic 2017-2018 roku.

Co przyczyniło się do wzrostu wartości nieruchomości?

Jednym z głównych czynników wpływających na wzrost wartości nieruchomości w Polsce jest zwiększona liczba mieszkań oraz rosnące ceny transakcyjne. W miastach o dużym znaczeniu wzrosła liczba nowo budowanych mieszkań o około 2,2 procent w skali roku, podczas gdy w mniejszych ośrodkach wzrost wyniósł około 1,7 procent w 2022 roku. Jednocześnie ceny transakcyjne na rynku nieruchomości wzrosły o około 2 procent rok do roku w Warszawie, a nawet o 10 do 13 procent w innych dużych i mniejszych miastach.

Wartość nieruchomości komercyjnych również wzrosła i wynosiła około 380 miliardów złotych, co stanowiło wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Wartość nieruchomości mieszkaniowych stanowiła około 211 procent PKB, a nieruchomości komercyjnych około 12 procent PKB.

Poprawa sytuacji mieszkaniowej w Polsce

Raport NBP wykazał również poprawę sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Zwiększyła się liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wynosząc około 413 w porównaniu z 405 w 2021 roku. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę wzrosła z 30,4 do 31,1 metrów kwadratowych, a przeciętna liczba osób przypadająca na mieszkanie zmalała z 2,5 do 2,4.

Poprawa sytuacji mieszkaniowej odnotowana była w grupie wszystkich miast wojewódzkich, a wyższy poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych nadal notowano w miastach największych pod względem liczby ludności.

Wyzwania na przyszłość

Mimo poprawy sytuacji mieszkaniowej nadal istnieją wyzwania związane z dostępnością cenową lokali i kredytów hipotecznych, szczególnie dla młodych osób wchodzących na rynek pracy i dążących do samodzielnego mieszkania. Dane Eurostatu pokazują, że ponad połowa młodych Polaków w wieku 25-34 lat nadal mieszka z rodzicami, co jest najgorszym wynikiem od czasu prowadzenia statystyk w tym zakresie.

Podsumowanie

Wzrost wartości nieruchomości mieszkalnych w Polsce jest zjawiskiem dynamicznym, jednakże istnieją również wyzwania związane z dostępnością mieszkań dla młodych ludzi. Polski rynek nieruchomości nadal będzie musiał radzić sobie z tymi kwestiami w przyszłości.